Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
brisk-menu-translations 28.5% 27.1% 0.0% 0.0% 71.4% 0.0% Translate
Project website https://github.com/getsolus/brisk-menu
Translation license GPL-2.0-only
Number of strings 1176
Number of words 3304
Number of languages 56
Number of source strings 21
Number of source words 59
When User Action Detail Object
11 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
मनपर्ने मेनूमा पिन गर्नुहोस्
11 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
_ बारेमा
11 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
_ मेनू सम्पादन गर्नुहोस्
11 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
कृपया मेनूहरू सम्पादन गर्न 'मेनुलिब्रे' वा 'मोजो' स्थापना गर्नुहोस्
11 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
मेनू सम्पादक सुरू गर्न असफल भयो
11 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
ड्यास
11 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
माफ गर्नुहोस्, कुनै वस्तु फेला परेन
11 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
खोजी गर्न टाइप गर्नुहोस्
11 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
क्लासिक
11 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
डेस्कटपमा पिन गर्नुहोस्
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year