Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
brisk-menu-translations 28.5% 27.1% 0.0% 0.0% 71.4% 0.0% Translate
Project website https://github.com/getsolus/brisk-menu
Translation license GPL-2.0-only
Number of strings 1176
Number of words 3304
Number of languages 56
Number of source strings 21
Number of source words 59
When User Action Detail Object
7 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
मनपर्ने मेनूमा पिन गर्नुहोस्
7 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
_ बारेमा
7 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
_ मेनू सम्पादन गर्नुहोस्
7 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
कृपया मेनूहरू सम्पादन गर्न 'मेनुलिब्रे' वा 'मोजो' स्थापना गर्नुहोस्
7 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
मेनू सम्पादक सुरू गर्न असफल भयो
7 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
ड्यास
7 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
माफ गर्नुहोस्, कुनै वस्तु फेला परेन
7 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
खोजी गर्न टाइप गर्नुहोस्
7 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
क्लासिक
7 months ago rabinadk1 Suggestion added Brisk Menu/brisk-menu-translations - Nepali
डेस्कटपमा पिन गर्नुहोस्
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year