Source Translation
Application Aplikacja
Authentication Uwierzytelnianie
click kliknięcie
fullscreen tryb pełnoekranowy
Hinting Hinting
icon ikona
notifications powiadomienia
policy polityka
show pokaż
size rozmiar
System Tray Zasobnik systemowy
tab karta
tab switcher przełącznik kart
window okno
windows okna
workspace obszar roboczy